Algemene voorwaarden

Onze klanten zijn belangrijk voor ons en wij zullen er alles aan doen om onze klanten een fantastische ervaring te bezorgen bij alles dat wij hem/haar aanbieden!

Deze algemene voorwaarden zijn er simpelweg om duidelijkheid te scheppen in de relatie met onze klant, zodat niemand van beide partijen voor verrassingen komt te staan. Want iedereen heeft een ander beeld van hoe (gezonde) relaties eruit dienen te zien.

We zijn flexibele mensen met erg veel empathie voor ieders situatie (anders zouden we dit werk niet doen). Doch de ervaring leert ons dat wanneer er een gebrek is aan gezonde grenzen naar onze cliënten toe, we ten koste van onszelf aan het werk zijn. Dat zouden we om te beginnen niet volhouden aan het kwaliteits- en tariefniveau dat we nu bieden. Maar ook zou dit géén gezond voorbeeld zijn naar onze cliënten toe ivm 'eigenliefde' en 'eigenwaarde', dewelke we onze cliënten tijdens onze begeleiding leren opnemen ;-)


Artikel 1. Algemeen

 1.1       De algemene voorwaarden hieronder beschreven betreffen de sessies, workshops en (online) trajecten aangeboden door Natuurlijk Welzijn en Gezondheidsbegeleider Geert Willemsen. Voor de leesbaarheid van dit document hebben wij ervoor gekozen om 'wij' en 'ons' te gebruiken wanneer we naar deze twee bedrijven refereren.

 1.2      Bij het boeken van een groeps- of privésessie of de aankoop van een (online) traject aanvaardt de klant de onderstaande algemene voorwaarden. 


Artikel 2. Het boeken en annuleren van sessies, workshops of (online) trajecten

 2.1       Privé-sessies :
 
De overeengekomen data en tijdstippen van de privé-sessies dienen vanzelfsprekend gerespecteerd te worden. Zoniet lopen wij verliezen op en kunnen wij na verloop van tijd onze diensten niet langer aanbieden. Indien onverwacht belet optreedt, hetgeen altijd kan gebeuren, verbindt de klant zich ertoe om ons ten laatste 48u op voorhand te verwittigen. Zoniet wordt de sessie volledig in rekening gebracht.

Bij overmacht (ziekte, overlijden enz) gemeld binnen de 24u vóór de sessie dient de klant ons een geldig doktersattest te kunnen voorleggen. Zoniet wordt de sessie ook volledig in rekening gebracht als ontvangen. 

Bij laattijdige aankomst op de gemaakte afspraak zal het volledige tarief van de behandeling worden aangerekend aan de cliënt, doch zal enkel de resterende tijd van de afspraak worden benut. Wij staan namelijk paraat op het geplande tijdstip en onze eigen wachttijd is voor ons ook kostbare (verloren) tijd waarin we zelf niets kunnen doen + er staan waarschijnlijk nog andere cliënten ingepland of een eigen vrije-tijdsmoment of lunch. Kom je van ver, zorg dan dat je verkeersopstoppingen incalculeert. We hebben een gezellige wachtruimte gecreëerd voor onze cliënten waar ze hartelijk welkom zijn om even te verblijven in afwachting van hun sessie.

2.2       Workshops :
 
Bij aanmelding voor een workshop dient de klant vooraf te betalen. De workshops gebeuren, om de hoogste kwaliteit te garanderen, in zeer kleine groep en wij dienen zeker te zijn van een bepaalde financiële bijdrage om deze door te kunnen laten gaan.  
Na betaling gaat de klant het commitment aan om aanwezig te zijn. Is dit niet zo, om welke reden dan ook, is er geen terugbetaling mogelijk.
Bij annulatie minder dan 4 dagen voor de start van de workshop is er geen terugbetaling en ook géén herboeking naar een andere datum voor deze (of een andere) workshop mogelijk.
Méér dan 4 dagen voor de start van de workshop is geen terugbetaling maar wél een herboeking naar een andere datum van deze of een andere workshop mogelijk.
Wij zouden klanten graag compenseren bij ziekte of overmacht (overlijden) doch wij hebben bij workshops zelf opgelopen kosten die niet terugbetaald kunnen worden (!) Ook in dit geval is dus geen terugbetaling mogelijk. De klant mag in overleg met ons wel iemand anders in zijn/haar plaats sturen. En de betaling onderling met deze persoon regelen. (Wij willen graag zo flexibel mogelijk zijn zonder onszelf tekort te doen!)

2.3     (Online) Trajecten : 

Wij vinden het belangrijk dat onze deelnemers tevreden zijn, daarom hebben wij een niet tevreden geld terug garantie. Je kan als klant tot uiterlijk tien kalenderdagen na de start van de online programma's je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan veerle.wins@telenet.be. Indien er al betalingen zijn gebeurd, dan zullen wij deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren.
Na de tiendaagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en dien je het volledige deelnemersgeld te betalen.
In het geval je recht hebt op een bonus ontvang je deze NA het verloop van de 10 dagen garantietijd. Dit om misbruik te voorkomen.

 

Artikel 3. Overmacht

 3.1      Onder overmacht zijn inbegrepen alle omstandigheden waardoor we tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om aan onze verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van ons kan worden gevergd dat we onze verplichtingen jegens jou, de klant nakomen.

3.2      In geval van overmacht zullen we jou zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen en zullen we in overleg proberen een oplossing te vinden, zoals, in geval van ziekte, een verplaatsing van de geplande sessies. 

3.3      Indien we door overmacht van blijvende of tijdelijke aard worden verhinderd onze overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zijn wij gerechtigd om de overeenkomst - zonder enige verplichting tot schadevergoeding - door een schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Wij behouden hierbij het recht om betaald te worden voor de reeds verrichte prestaties, vooraleer er sprake was van een overmachtssituatie.


Artikel 4. Varia

Wij hebben het recht om deze tarieven ten allen tijde te wijzigen. Tariefwijzigingen treden in werking vanaf vermelde datum en zijn raadpleegbaar via de website of in onze praktijkruimten.

 

Artikel 5. Klachten

Klachten aangaande de sessies, workshops of (online) trajecten dienen binnen de 48 uur schriftelijk of via email aan ons te worden gemeld en duidelijk/onweerlegbaar onderbouwd te zijn. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op enige tegemoetkoming. 

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1      Wij spannen ons naar ons beste vermogen in bij de sessies, workshops en (online) trajecten die we aanbieden. Het uiteindelijke resultaat dat je behaalt is natuurlijk mede afhankelijk van allerhande factoren waarop we zelf geen invloed kunnen uitoefenen. De klant blijft daarom zelf ten allen tijde verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat dat hij behaalt dankzij de sessies, workshops en (online) trajecten die hij aankocht. 

6.2     In geval van een toerekenbare tekortkoming, dient de klant ons schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat wij in staat zijn om eventuele fouten te herstellen. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot directe schade en gelimiteerd tot de uitkering van onze ansprakelijksheidsverzekering. Tevens is het uitkeerbare bedrag beperkt tot het bedrag dat wij de klant voor de betreffende schadeveroorzakende prestatie in rekening hebben gebracht.

6.3     Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen die plaatsvinden op onze terreinen of voor lichamelijke letsels veroorzaakt door derden of andere klanten tijdens het ontvangen van sessies en workshops.  


Artikel 7 : Geschillen

7.1     Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen. 

7.2     Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we onze geschillen voorleggen aan de rechter. 


Artikel 8 : Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.


Artikel 9 : Wijziging van de voorwaarden

Wij zijn bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.